Veelgestelde vragen

Waar en hoe inschrijven?

Inschrijven kan vanaf 4 september tot en met 21 september 2017 via het e-loket van het Departement Landbouw & Visserij. Op de helppagina is een instructiefilmpje m.b.t. het indienen van de erkenningsaanvraag en een handleiding terug te vinden.

Wat is er nieuw aan de aangepaste subsidieregeling?

Scholen uit het basisonderwijs (kleuter- en lagere school) en uit het buitengewoon (lager en secundair) onderwijs komen in aanmerking om gedurende 1x 10 weken één portie groente/fruit en/of één portie melk per leerling en per week terugbetaald te krijgen.

 

Scholen uit het buitengewoon (lager en secundair) onderwijs en scholen uit het basisonderwijs met een minimum van 30% kwetsbare leerlingen komen in aanmerking voor 2x 10 weken gesubsidieerde verdeling van één portie groente/fruit en/of één portie melk per leerling per week. Met deze maatregel worden de kwetsbaardere groepen in onze samenleving meer ondersteund.

 

Ten opzichte van de vorige subsidieregeling werden de subsidies dus herverdeeld ten voordele van kwetsbare leerlingen. Bij de vorige subsidieregeling moest de school voor een bedrag van minstens 6 euro per leerling een abonnement afsluiten en kreeg hiervoor een terugbetaling van 4 euro per leerling. Hierdoor moest minstens 2 euro zelf betaald worden door de school of de ouders. Uit onderzoek is gebleken dat dit systeem nadelig is voor de kwetsbare leerlingen. Het nieuwe subsidiesysteem vraagt geen eigen bijdrage en includeert alle leerlingen uit de ingeschreven school.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Melksubsidie
Voor het 1x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

 • 2,00 euro - voor 1 portie melk per leerling per week gedurende 10 weken in het eerste trimester

Voor het 2x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

 • 4,00 euro - voor 1 portie melk per leerling per week gedurende 10 weken in het eerste en 10 weken in het tweede trimester (20 weken in totaal)

We adviseren de scholen om met grote melkverpakkingen (en geen individuele verpakkingen) aan de slag te gaan. Het is een goedkopere oplossing voor de school (kleinere kost = groter deel terugbetaald) en een duurzame, ecologische oplossing.

 

Groenten- en fruitsubsidie
Voor het 1x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

 • 3,00 euro - voor 1 portie groente/fruit per leerling per week gedurende 10 weken in het eerste trimester

Voor het 2x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

 • 6,00 euro - voor 1 portie groente/fruit per leerling per week gedurende 10 weken in het eerste en 10 weken in het tweede trimester (20 weken in totaal)

Welke producten worden gesubsidieerd?

Enkele criteria worden gehanteerd om een kwaliteitsvol aanbod te garanderen. Met leveranciers worden best de volgende afspraken gemaakt:

 

Groenten en fruit:
De leverancier zorgt voor verse en rijpe producten waarbij variatie en seizoensgebondenheid centraal staan. Hierbij worden volgende richtlijnen aanbevolen:

 • Min. 3 x inlandse groenten per 10 weken.
 • Min. 3 x inlands fruit per 10 weken.
 • Max. 2 x hetzelfde product per 10 weken.

 

Melk:
Enkel witte volle, halfvolle melk en hun lactosevrije varianten komen in aanmerking: yoghurt, gezoete melkdranken, chocolademelk vallen buiten het productgamma.

 

Een school kan deelnemen voor beide productgroepen (groenten/fruit EN melk) of de school kan een keuze maken uit één van beide groepen. De keuze is aan de school!

 

Opgelet:

 • Enkel vers fruit/verse groenten komen in aanmerking: gedroogd fruit, fruitsap, noten,… zijn niet subsidiabel.
 • De producten (fruit/groenten en/of melk) mogen niet verwerkt worden tot bijv. soep, pannenkoeken, chocolademelk,…

Moet een school inschrijven voor groenten/fruit EN melk?

Scholen kunnen deelnemen voor beide productgroepen (groenten/fruit EN melk) of ze kunnen een keuze maken uit één van beide groepen. De keuze is aan de school!

Hoe weet ik of een school in aanmerking komt voor het 2x 10 weken subsidiesysteem?

Een school kan in aanmerking komen voor het 2x 10 weken subsidiesysteem als voldaan is aan volgende voorwaarde:

 • een onderwijsinstelling uit het buitengewoon lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs of;
 • een onderwijsinstelling uit het basisonderwijs waarvan minstens 30% van de ingeschreven leerlingen rechthebbende is van de indicator “schooltoelage”.

 

Concreet: of een school in aanmerking kan komen voor 1 x 10 weken of 2 x 10 weken wordt berekend op basis van de door het Agentschap Onderwijs officieel gepubliceerde cijfers naar aanleiding van de toekenning van de schooltoelage. Het gaat om de cijfers met betrekking tot N-2 ten opzichte van het schooljaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Bijv. voor schooljaar 2017-2018 wordt dit berekend op basis van de gegevens van schooljaar 2015-2016. Meer info is te vinden op de website van het Departement Landbouw & Visserij.

 

Indien uw school niet in deze lijst staat of u niet akkoord bent met de berekening kunt u contact met ons opnemen via schoolfruit-melk@lv.vlaanderen.be

 

Kunnen alle scholen die inschrijven ook effectief deelnemen?

Dit is afhankelijk van het aantal scholen dat inschrijft. Het budget is niet toereikend om de volledige doelgroep van subsidie te voorzien. Na afloop van deze indieningsperiode zal er daarom, indien het beschikbare subsidiebudget ontoereikend zou blijken om alle scholen gebruik te laten maken van de subsidie, een selectie worden uitgevoerd. Uiterlijk 5 werkdagen na afloop van de indieningsperiode ontvangt uw school bericht of ze al dan niet geselecteerd werd voor de subsidie. Deze selectie wordt alleen maar doorgevoerd als het budget ontoereikend zou zijn door een zeer groot aantal ingeschreven scholen.

 

De eventuele selectie gebeurt als volgt:

 • Het betreft een willekeurige selectie op alle ontvankelijke aanvragen.
 • Scholen uit het bijzonder (lager en secundair) onderwijs en scholen met een percentage vanaf 30% kwetsbare leerlingen (= leerlingen met een schooltoelage), krijgen hoe dan ook voorrang in de selectie.

 

Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt er eveneens rekening gehouden met voorgaande deelnames aan de schoolfruit, -groenten en/of –melkregeling. Om alle scholen een kans te geven levert deelname in voorgaande schooljaren een verminderde kans op deelname in het huidige schooljaar op. Ter verduidelijking: deelname aan de vroegere Tutti Frutti en/of Melk op School-regelingen heeft geen enkele invloed op deelnamekansen voor deze nieuwe regeling.

 

Opgelet: Na inschrijving via het e-loket ontvangt de school een automatische bevestigingsmail. Dit bericht bevestigt enkel de goede ontvangst van de inschrijving, maar is nog géén bevestiging tot deelname. Uiterlijk 5 werkdagen na afloop van de indieningsperiode ontvangt de school een beslissingsnotificatie. Deze beslissingsnotificatie geeft weer of en in hoeverre de school geselecteerd werd voor subsidie

Kan een school die ouders vraagt om fruit/groenten en/of melk mee te geven naar school subsidies aanvragen?

Een school kan een subsidie aanvragen om op een dag in de week fruit/groenten en/of melk te verdelen aan de leerlingen. Ook als ze zelf al een afspraak heeft gemaakt met de ouders om producten mee te geven van thuis. Beide acties kunnen dus naast elkaar lopen, zo krijgen de leerlingen dubbel zoveel gezonde tussendoortjes.

 

De subsidies die kunnen aangevraagd worden, zijn wel alleen van toepassing op de producten die via de leverancier worden geleverd.

Wat kan een school doen na afloop van de subsidieperiode?

We vragen de scholen om ook na de verdeling van de gesubsidieerde producten op regelmatige basis groenten/fruit en/of melk aan te bieden Dat kan via:

 • een groente-/fruit- en/of melkabonnement dat je zelf neemt via je leverancier(s) of
 • door een afspraak te maken met de ouders om op vaste dagen fruit/groenten/melk mee te geven in de boekentas.

 

Een afspraak met de ouders geniet de voorkeur! Zo betrek je ouders bij het project en verhoogt de kans op duurzame gedragsverandering en positieve lange termijneffecten. Bekijk onze tips om de ouders te betrekken.

 

Een combinatie van deze methoden is steeds mogelijk zodat de school meerdere dagen per week een groente-/fruit- en/of melkmoment heeft.

 

Hoe verloopt de betaling?

De school betaalt de factuur van de leverancier volgens de afgesproken termijn. De school vult na elke subsidieperiode een steunaanvraag in (1x voor het 10 weken-systeem, 2 x voor het 2x 10 weken-systeem) en dient deze in via het e-loket.

 

Zonder tegenbericht gebeurt de terugbetaling binnen een maximum van 3 maanden na ontvangen van een ontvangstbevestiging van de steunaanvraag via het e-loket. Bij vragen m.b.t. de berekening en/of de betaling kunt u via mail terecht op schoolfruit-melk@lv.vlaanderen.be

Moet een leverancier inschrijven voor een levering van groenten/fruit EN melk?

Leveranciers moeten zich niet inschrijven. Leveranciers die dit wensen kunnen deelnemen voor beide productgroepen (groenten/fruit EN melk) of ze kunnen een keuze maken uit één van beide groepen. De keuze is aan de leverancier!

 

Indien u dit wenst kunt u de campagne poster ophangen in uw winkel. Vraag de poster aan via de contact button rechtsboven op de pagina.

Hoe kunnen leveranciers van groenten/fruit en/of melk zich registreren?

Er zal niet langer worden gewerkt met een online registratietool die scholen een overzicht geven van leveranciers die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het project.

 

Net zoals vorige jaren zullen scholen zelf een leverancier aanschrijven en kiezen. Hierbij moeten ze vanaf dit jaar rekening houden met de regelgeving op overheidsopdrachten. De scholen zullen bij het uitschrijven van de overheidsopdracht rekening houden met de aanbevolen criteria. Dankzij de procedure van de overheidsopdracht kan de kandidaat gekozen worden die het beste beantwoordt aan de noden van de school.

 

Er wordt uiteindelijk een contract gesloten tussen de school en de meest geschikte leverancier. Er wordt aangeraden om hiervoor gebruik te maken van het modelcontract dat online beschikbaar is. Wat de facturatie betreft, wordt het gebruik van de voorbeeldfactuur warm aanbevolen. De school dient voor de eerste levering (het project start in de meeste scholen in de week van 8 oktober 2017) een contract af te sluiten met de gekozen leverancier(s).

Ik ben Tutti Frutti-/Melk op School-leverancier: moet ik mij registreren?

Neen, er wordt geen overzicht van deelnemende leveranciers gepubliceerd omwille van de wet op de overheidsopdrachten. De school schrijft zelf een overheidsopdracht uit en kiest de leverancier die aan de criteria voldoet. Met deze leverancier sluit zij een contract af.

Hoe verloopt de leveranciersregistratie?

Na registratie op de website, worden de gegevens gecontroleerd door Oog voor Lekkers. Indien alles conform is, ontvangt de leverancier een bevestiging met een login om zijn gegevens te wijzigen indien nodig. De gegevens worden opgenomen in het globaal overzicht.

De school neemt contact op met de leverancier om het contract te bespreken. De school dient voor de eerste levering (het project start in de meeste scholen in de week van 8 oktober 2017) een contract af te sluiten met de gekozen leverancier(s).

Er is een modelcontract beschikbaar, maar er mag ook zelf een contract opgesteld worden. Beide partijen ondertekenen het contract voor de eerste levering.

Bekijk als leverancier zeker even de voorbeeldfactuur om u te vergewissen of de facturatie alle informatie voor de school bevat om de steun te kunnen aanvragen.

Hoe kiest een school een leverancier?

De school schrijft zelf een overheidsopdracht uit en kiest de leverancier die aan de criteria voldoet. Met deze leverancier sluit zij een contract af.

Wat wordt er van een leverancier verwacht?

Een Oog voor Lekkers-leverancier kan een variatie aan (bij voorkeur binnenlands) vers fruit/verse groenten van goede kwaliteit en/of witte melk (volle, halfvolle of lactosevrij) aan een democratische prijs aanbieden.

 

Daarbij geven we de leveranciers van groenten en fruit graag de volgende aanbevolen richtlijnen mee:

 • Min. 3 x inlandse groenten per 10 weken.
 • Min. 3 x inlands fruit per 10 weken.
 • Max. 2 x hetzelfde product per 10 weken.

 

Let op:

 • Enkel vers fruit en verse groenten komen in aanmerking. Fruitsap, smoothies, gedroogd fruit en soep niet. Versneden fruit en verse fruitsla mogen wel. Neem ook eens een kijkje op de seizoenskalender voor inspiratie.
 • Enkel gewone volle en halfvolle (en hun lactosevrije varianten) komen in aanmerking. Andere melkdranken vallen buiten het Oog voor Lekkers-productgamma

Is er dit schooljaar ook een wedstrijd?

Ja, ook dit jaar zal er een wedstrijd worden georganiseerd. Schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. Deze wedstrijd is toegankelijk voor alle scholen uit het basis- en bijzonder onderwijs.

Is er een educatief pakket?

Het fruit-, groente- en melkmoment ondersteunen we met educatieve lespakketten!

Waarom zit melk in het aanbod?

Kinderen drinken best ongeveer 0,5 liter melk(producten). Melk bevat belangrijke voedingsstoffen zoals eiwitten, calcium, vitamine B2 en B12. Tot 4 jaar bied je best volle melk aan, daarna halfvolle. Een halve liter komt overeen met een drietal bekertjes. Je kan een beker melk geven als drank bij de maaltijd of bij een tussendoortje.

 

Alleen met calcium verrijkte sojadranken en lactosevrije melk zijn een volwaardig alternatief voor kinderen die bijvoorbeeld omwille van lactose-intolerantie geen gewone melk verdragen. Kies hier voor de ‘natuur’ varianten.

 

Wil je meer weten over de plaats van melk in een gezond voedingspatroon? Bekijk dan de informatie bij de voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Voedingsdriehoek
Voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven

 

Waarom zitten groenten in het aanbod?

Groenten leveren belangrijke voedingsstoffen zoals koolhydraten, vezels, vitaminen zoals vitamine C en foliumzuur, mineralen zoals kalium en antioxidanten. Afhankelijk van de groentesoort bevat de groente meer of minder van een bepaalde vitamine of mineraal. Daarom is variatie zo belangrijk. Kleuters (3-6 jaar) eten best 100-150 gram of 2 tot 3 groentelepels groenten en kinderen (6-11 jaar) eten best 250-300 gram groenten.

 

Wil je meer weten over de plaats van groenten in een gezond voedingspatroon? Bekijk dan de informatie bij de voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Voedingsdriehoek
Voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven

 

Waarom zit fruit in het aanbod?

Fruit levert belangrijke voedingsstoffen zoals koolhydraten, vezels, vitaminen zoals vitamine C en bètacaroteen, mineralen zoals kalium en antioxidanten. Afhankelijk van de fruitsoort levert het meer of minder van een bepaalde vitamine of mineraal.

 

Fruit en groenten kunnen elkaar niet vervangen aangezien deze verschillende vitaminen en mineralen aanleveren. Kleuters (3-6 jaar) eten best 1 tot 2 stukken fruit per dag. Kinderen (6-11 jaar) eten best 2 stukken fruit per dag.

 

Wil je meer weten over de plaats van fruit in een gezond voedingspatroon? Bekijk dan de informatie bij de voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Voedingsdriehoek
Voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven

 

Wat is de rol van ouders in dit project?

We willen de ruimere omgeving en vooral ook ouders aanspreken met het nieuwe schoolfruit-, -groenten- en -melkproject, zodat kinderen ook buiten de schoolmuren dezelfde boodschap horen en gestimuleerd worden om groenten en fruit te eten en/of melk te drinken. We voorzien hiervoor een inspiratiedocument waaruit scholen verschillende acties kunnen kiezen om ouders meer te betrekken bij het project.

Kunnen Nederlandstalige Brusselse scholen deelnemen?

Vanaf schooljaar 2017-2018 heeft het Brussels gewest een eigen subsidieregeling. Nederlandstalige Brusselse scholen kunnen dus niet meer inschrijven voor de Vlaamse subsidieregeling. Gebruik maken van de educatieve materialen kan wel. Ontdek onze educatieve pakketten.

Kan een MFC (voorheen MPI) deelnemen?

Voor de gesubsidieerde verdeling van fruit/groenten en/of melk komen enkel basisscholen en scholen voor buitengewoon lager en buitengewoon secundair onderwijs in aanmerking. Gebruikmaken van de educatieve materialen kan wel.

Kan kinderopvang/jeugdbeweging/speelpleinwerking deelnemen?

Voor de gesubsidieerde verdeling van fruit/groenten en/of melk komen enkel basisscholen en scholen voor buitengewoon lager en buitengewoon secundair onderwijs in aanmerking. Toch kan je gebruik maken van het Oog voor Lekkers-concept om kinderen ook buiten de school te stimuleren om groenten en fruit te eten.

Welke verplichtingen zijn er ten aanzien van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) voor het verdelen van groenten, fruit en melk?

Scholen die alleen maar fruit/groenten verdelen aan de leerlingen en verder geen maaltijden verstrekken zijn vrijgesteld van registratie bij het FAVV en dus ook van heffingen. Het maakt ook niet uit wie precies het fruit/de groenten aankoopt. Fruit/groenten die worden gegeven binnen de maaltijden vallen binnen de regels voor het verstrekken van maaltijden.

 

Let op: de gesubsidieerde fruit/ groenten en/of melk mag niet verwerkt worden in de maaltijd en wordt bij voorkeur tijdens de lesuren gegeven zodoende dat er een educatief moment aan gekoppeld kan worden.

 

De verdeling van melk valt onder de verplichtingen van de verdeling van dranken (incl. water, koffie,…)

Welk nummer moet een school bij de hand hebben bij communicatie met de overheid?

Het onderwijsinstellingsnummer dat u ontvangen heeft van het Departement Onderwijs. Dit bestaat meestal uit 6 cijfers.

Op communicatie vanuit het e-loket staat soms een SCH- of ALV-nummer vermeld: wat is dit?

Voor administratieve redenen wordt aan elke onderwijsinstelling binnen het departement Landbouw en Visserij (= de instantie die de subsidie uitbetaalt) een klantnummer toegevoegd, dit is het ALV nummer. Het SCH nummer betreft een intern nummer om de historiek van een onderwijsinstelling te kunnen opzoeken (in het kader van betalingen gedaan in het verleden).

 

Dit betreffen interne nummers waar u zich niets van hoeft aan te trekken.

 

In communicatie met de Vlaamse overheid dient u het onderwijsinstellingsnummer bij de hand te hebben = het nummer dat de school ontvangt van het Departement Onderwijs.