Overslaan en naar de inhoud gaan

Wedstrijdreglement lesmateriaal

  1. ALGEMEEN : In dit reglement leggen wij uit hoe de wedstrijd ‘Leef je gezond uit… met lesmateriaal rond melk, groente en fruit’ (verder genoemd ‘WEDSTRIJD’) wordt georganiseerd en wat de deelnemingsvoorwaarden zijn voor deze wedstrijd. Deelname aan de WEDSTRIJD houdt in dat je dit reglement aanvaardt. Elke deelnemer wordt daarom geacht de inhoud van dit reglement te hebben gelezen, begrepen en te hebben aanvaard. De WEDSTRIJD wordt georganiseerd door Oog voor Lekkers (verder genoemd ‘ORGANISATOR’). 
  2. DUUR: De wedstrijd loopt het hele schooljaar 2021-2022, waarbij scholen meerdere keren de kans krijgen om deel te nemen aan een editie. De eerste wedstrijdeditie loopt van 18 november tot 31 december 2021 om middernacht. Inzendingen die later binnenkomen, worden niet meer als geldig geregistreerd en maken dus geen kans meer om te winnen.
  3. PRIJS: Op het einde van elke wedstrijdeditie worden er twee winnaars gekozen. De winnaars zijn diegene die de meest creatieve foto insturen. Komen er vergelijkbare creatieve inzendingen binnen, dan zal een onschuldige hand de uiteindelijke winnaars bepalen. De hoofdprijs bestaat uit een jaar lang gratis bedeling van groenten, fruit en melk voor de hele school.
  4. INZENDINGEN: Scholen die in aanmerking komen voor de WEDSTRIJD, krijgen dit schooljaar 2021-2022 de kans om één of meerdere keren deel te nemen, met één of meerdere klassen. Elke deelnemende klas stuurt één of meerdere foto’s in van de leerlingen, aan de slag met het lesmateriaal van de ORGANISATOR. De klasleerkracht kan zelf kiezen uit de aangereikte lesinspiratie op de website van de ORGANISATOR: van kant-en-klare pakketten zoals Kostbare Kost en Land van Calcimus, over de interactieve video’s met Slurp & Slice tot de vele spelletjes en quizzen. 
  5. DEELNAME: Deelname aan de WEDSTRIJD kan enkel via mail naar schoolfruit-melk@lv.vlaanderen.be. Deelname via andere kanalen, o.a. post, is uitgesloten. Om als geldige inzending te worden geregistreerd, dienen de deelnemende scholen samen met hun klasfoto het onderwijsinstellingsnummer van hun school (zoals gekregen van Departement Onderwijs) te mailen. Alle Vlaamse basisscholen en buitengewoon secundaire scholen kunnen deelnemen, ongeacht of ze zijn ingeschreven voor Oog voor Lekkers 2021-2022.
  6. CONTACTEREN VAN DE WINNAAR: De inzender van de winnende inzending zal, na afloop van de wedstrijd, persoonlijk op de hoogte gebracht worden door de ORGANISATOR. Dit gebeurt via het e-mailadres waarmee de klas of school deelneemt aan de wedstrijd. Indien de winnaar na 2 pogingen tot contact via e-mail en na 4 dagen niet heeft gereageerd, vervalt het recht op de prijs. Deelnemers verklaren er zich door deelname aan deze wedstrijd mee akkoord dat men als winnaar gecontacteerd wordt per e-mail.
  7. PRIVACY: Iedere deelnemer dient in het kader van de WEDSTRIJD persoonsgegevens mee te delen aan de ORGANISATOR. De ORGANISATOR verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998) inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (verder de ‘Privacywet') integraal na te leven. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is ORGANISATOR. De naar aanleiding van de WEDSTRIJD verstrekte gegevens worden verzameld en verwerkt door ORGANISATOR en zullen in geen geval aan andere partijen worden doorgegeven. Iedere deelnemer die in het kader van de WEDSTRIJD persoonsgegevens verstrekt, verklaart formeel akkoord te gaan dat zijn gegevens worden verzameld en verwerkt  - met als doel (1) de identificatie van de deelnemers van de WEDSTRIJD, (2) het voeren van communicatie met de deelnemers naar aanleiding van de WEDSTRIJD en (3) de deelnemers op de hoogte te houden van de verdere activiteiten en campagnes van de ORGANISATOR. Alle gegevens die de ORGANISATOR naar aanleiding van de WEDSTRIJD verzamelt, zijn eigendom van de ORGANISATOR en zullen enkel worden gebruikt in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat in dit reglement.
  8. AANSPRAKELIJKHEID: Bij overmacht of om het even welke andere omstandigheid buiten zijn controle, behoudt de ORGANISATOR zich het recht voor om de WEDSTRIJD of een deel ervan uit te stellen, te wijzigen, in te korten, te verlengen of te beëindigen, en elke aangekondigde datum uit te stellen. De ORGANISATOR kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De ORGANISATOR kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van verkeerde persoonlijke gegevens, die leiden naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer.
  9. VARIA EN GESCHILLEN: Door deelname aan deze WEDSTRIJD aanvaardt de deelnemer zonder voorbehoud alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de ORGANISATOR neemt in het kader van de WEDSTRIJD. De ORGANISATOR behoudt zich het recht voor het wedstrijdreglement deels of gedeeltelijk te wijzigen indien hij hiertoe genoopt wordt in het kader van een goed verloop van de WEDSTRIJD. De ORGANISATOR is niet verplicht om vragen in verband met deze WEDSTRIJD te beantwoorden, noch schriftelijk, noch telefonisch, tenzij uitdrukkelijk in dit wedstrijdreglement voorzien. Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de ORGANISATOR. De verhouding tussen de ORGANISATOR en de deelnemers wordt beheerst door het Nederlands en Belgisch recht. Alle geschillen tussen de ORGANISATOR en de deelnemers over de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van deze WEDSTRIJD en dit wedstrijdreglement vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland, België en Luxemburg.