Overslaan en naar de inhoud gaan

Wedstrijdreglement 2024

Artikel 1: Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, gevestigd in de Koning Albert II-laan 35 bus 40 in 1030 Brussel, hierna genoemd ‘de organisator’, organiseert de wedstrijd ‘Oog voor Lekkers’. De wedstrijd loopt van 19/02/2024 (00:00) t.e.m. 31/03/2024 (23:59).

Artikel 2: De wedstrijd staat open voor alle onderwijsinstellingen uit het basisonderwijs of buitengewoon secundair onderwijs, gelegen in het Vlaamse Gewest.

Artikel 3: De wedstrijd verloopt via het wedstrijdformulier op de website van Oog voor Lekkers. Enkel de inzendingen ontvangen uiterlijk 31/04/2024 (23:59) komen in aanmerking. In geval van betwisting omtrent de tijdigheid van een antwoord geldt het tijdstip dat door de server van de organisator werd geregistreerd.

Elke deelnemende school maakt kans op één (1) prijs (zoals gedefinieerd in artikel 4), op basis van de in dit reglement uitgezette modaliteiten. De deelnemer dient: 

  • minstens 1 foto en/of filmpje in te sturen. De deelnemer kan één of meerdere keren deelnemen (met telkens minstens 1 foto en/of filmpje). De uitdaging omvat het creëren van een originele voedingsdriehoek. Hoe die eruit ziet kunnen de deelnemers zelf kiezen (bijvoorbeeld een schilderij of een reuzegrote driehoek of…) maar de voedingsdriehoek moet inhoudelijk wel kloppen (waar eten we best meer, minder of zo weinig mogelijk van).
  • samen met de foto of het filmpje ook volgende gegevens door te geven: de naam en het onderwijsinstellingsnummer (OW) van de school, het adres van de school, de voornaam, de naam en het mailadres van de leerkracht die de wedstrijd opvolgt.

De deelnemers zullen door een jury die samengesteld is door Oog voor Lekkers gerangschikt worden in functie van de originaliteit van hun inzending. Tijdens de hele wedstrijd zijn er elf (11) prijzen te winnen, met één (1) hoofdprijs voor de meest originele deelnemer en tien (10) troostprijzen voor andere originele deelnemers.

Artikel 4: De hoofdprijs bestaat uit een interactieve Oog voor Lekkers-quiz op maat van de winnende klas/school. Sali Haidara en Gio Kemper komen deze quiz rond gezonde voeding op de winnende school presenteren. In onderling overleg met de betrokken school zal nog een concrete datum worden afgesproken. De troostprijs bestaat uit één jaar (i.e. 30 weken) gratis verdeling van groenten, fruit en melk in het schooljaar 2024-2025 rekening houdend met de geldende subsidie per portie. De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De organisator kan te allen tijde een deelnemer van deelname aan de wedstrijd georganiseerd door de organisator vzw voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd.

Artikel 5: De winnaars worden via mail op de hoogte gebracht op het opgegeven e-mailadres. Verdere afspraken zullen telefonisch en/of via e-mail verlopen. Elke deelnemer dient zijn contactgegevens correct door te sturen. Er zal geen rekening worden gehouden met incorrecte contactgegevens. In het geval een van de door de deelnemer opgegeven contactgegevens niet blijkt te stroken met de realiteit, kan dit voldoende reden zijn om de deelnemer – ook als winnaar – te schrappen.

Artikel 6: De organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot de prijs. De organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met de gewonnen prijs. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Artikel 7: De praktische opvolging van de wedstrijd en de verwerking van de deelnames zal gebeuren door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, gevestigd in de Koning Albert II-laan 35 bus 40 in 1030 Brussel. De organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is en niet kan worden aangevochten om welke reden dan ook. Over de deelname en het verloop van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails noch telefoongesprekken).

Artikel 8: Bij schending van het wedstrijdreglement, poging tot fraude of pertinente oneerlijkheden, wordt de deelnemer uit de wedstrijd ontzet en kan niet opnieuw worden deelgenomen, indien de wedstrijdperiode van de wedstrijd nog loopt.

Artikel 9: Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van het huidig reglement. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden. Hoe dan ook is iedere betwisting omtrent het reglement en de wedstrijd uitgesloten.

Artikel 10: Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stelt de organisator de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat uitsluitend door de organisator wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van deze actie en om de deelnemers in de toekomst op de hoogte te houden van het project ‘Oog voor Lekkers’. Zij zullen worden opgenomen in een lezersbestand dat voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. Bijkomende inlichtingen aangaande de toepassingen van de wet van 8 december 1992 kunnen worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan de organisator de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de actie en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

Artikel 11: Dit wedstrijdreglement werd opgesteld naar Belgisch recht. In voorkomend geval zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Artikel 12: De wedstrijd is geldig in Vlaanderen en is in principe 24 uur op 24 beschikbaar. De organisator behoudt zich echter het recht voor het computersysteem tijdelijk te onderbreken om technische zaken te regelen noodzakelijk voor de goede werking van de wedstrijd en de bescherming van het systeem en de gegevens. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de wedstrijd voortijdig te beëindigen om organisatorische redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens organisator kan doen gelden.

Artikel 13: Het reglement is vrij toegankelijk op de website www.oogvoorlekkers.be. De deelnemers die de lijst met de winnaars of een kopij van het huidige reglement wensen te ontvangen, moeten samen met hun schriftelijke aanvraag een voldoende gefrankeerde en aan hen zelf geadresseerde omslag opsturen naar het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, gevestigd in de Koning Albert II-laan 35 bus 40 in 1030 Brussel.